Intervida s’alia amb Futur per sensibilitzar als menjadors escolars sostenibles catalans

Barcelona (18/01/11). Intervida segueix amb la seva campanya pel dret a l’ alimentació i enceta una nova acció, ara de la mà d’una entitat històrica i reconeguda que actua al quart món, la Fundació Futur. Futur, que treballa amb persones en risc d’exclusió social i amb l’alimentació com a base de la seva activitat econòmica, utilitza l’escola com a escenari i l’hora del menjador com l’espai natural per preocupar-se per l’alimentació, acció que ha rebut el suport de la ONG Intervida.

Fundació Futur gestiona més de 30 menjadors escolars sostenibles (projecte MES) a escoles de primària i arriba a més de quatre mil alumnes, monitors escolars, personal docent i mares i pares. Per tal d’assolir una alimentació més saludable, el projecte es basa en un canvi en l’elaboració del dinar; emprant productes de temporada i de proximitat i/o biològics o de comerç just. Les escoles que aposten per la bona alimentació amb Fundació Futur, promotora de l’empresa d’inserció Futur Just, compten ara amb activitats d’Intervida que acompanyaran el servei de menjador. Una de les activitats que es posaran en marxa als menús escolars és l’exposició sobre el dret a l’alimentació Fam 0: dret a l’alimentació perquè els més petits siguin conscients del problema de la fam al món.

Intervida endega així una nova acció d’educació per al desenvolupament tot seguint la directriu del seu pla estratègic que aposta no només per la cooperació i la incidència política, sinó també per canviar el sud des de les actituds al nord i per promoure una ciutadania crítica i activa mitjançant activitats de sensibilització als més petits. Margarita Serra, responsable d’Educació per al Desenvolupament d’Intervida, assegura que “la injustícia al món no es podrà vèncer sense un canvi d’actitud personal”.

Sobre Intervida

Intervida és una ONG internacional de cooperació al desenvolupament i sensibilització social que actua localment amb les comunitats per promoure el canvi social sostenible a través de la millora de les condicions de vida de les poblacions vulnerables, en especial de la infància, i incidint en les causes de la pobresa i les desigualtats.Intervida se alía con Futur para sensibilizar a los comedores escolares sostenibles catalanes.

Barcelona (18/01/11). Intervida sigue con su campaña por el derecho a la alimentación y comienza una nueva acción, ahora de la mano de una entidad histórica y reconocida que actúa en el cuarto mundo, la Fundació Futur. Futur, que trabaja con personas en riesgo de exclusión social y con la alimentación como base de su actividad económica, utiliza la escuela como escenario y hora del comedor como el espacio natural para preocuparse por la alimentación, acción que ha recibido el apoyo de la ONG Intervida.

Fundació Futur gestiona más de 30 comedores escolares sostenibles (proyecto MES) en escuelas de primaria y llega a más de cuatro mil alumnos, monitores escolares, personal docente y madres y padres. Para lograr una alimentación más saludable, el proyecto se basa en un cambio en la elaboración de la comida; utilizando productos de temporada y de proximidad y / o biológicos o de comercio justo. Las escuelas que apuestan por la buena alimentación con Fundación Futuro, promotora de la empresa de inserción Futur Just, cuentan ahora con actividades de Intervida que acompañarán el servicio de comedor. Una de las actividades que se pondrán en marcha los menús escolares es la exposición sobre el derecho a la alimentación Hambre 0: derecho a la alimentación para que los más pequeños sean conscientes del problema del hambre en el mundo.

Intervida inicia así una nueva acción de educación para el desarrollo siguiendo la directriz de su plan estratégico que apuesta no sólo por la cooperación y la incidencia política, sino también para cambiar el sur desde las actitudes en el norte y para promover una ciudadanía crítica y activa mediante actividades de sensibilización a los más pequeños. Margarita Serra, responsable de Educación para el Desarrollo de Intervida, asegura que “la injusticia en el mundo no se podrá vencer sin un cambio de actitud personal”.

Sobre Intervida

Intervida es una ONG internacional de cooperación al desarrollo y sensibilización social que actúa localmente con las comunidades para promover el cambio social sostenible a través de la mejora de las condiciones de vida de las poblaciones vulnerables, en especial de la infancia, e incidiendo en las causas de la pobreza y las desigualdades.Intervida joins forces with Futur to raise awareness for sustainable school meals

Barcelona (18/01/11). Intervida continues with its campaign for the right to food and begins a new action, now in the hands of an entity that acts recognized historical and the fourth world, the Futur Foundation. Futur works with people at risk of social exclusion and food as the basis of their economic activity, use the school as a venue and time of dining space as natural to worry about the Power, action that has received support from ONGs Intervida.

Futur Foundation manages more than 30 school canteens sustainable (MES project) to primary schools, reaching more than four thousand students, school instructors, teachers and parents. To achieve a healthier diet, the project is based on a change in the preparation of lunch using local and seasonal produce and / or organic or fair trade. Schools that opt for the Futur Foundation with good food, and promoting business integration Futur Just now have Intervida activities that accompany the dining room. One of the activities will be implemented by school menus is a exhibition on the Right to Food 0 Fam: right to food for children to be aware of the problem of world hunger.

Intervida initiate a new action and education for development following the guideline of its strategic plan that strives not only for cooperation and advocacy, but also to change attitudes from south to north and to promote critical citizenship and active through awareness activities for children. Margarita Serra, head of Education Development of Intervida, that “injustice in the world can not be overcome without a change of personal attitude.”

About Intervida

Intervida is an international NGO development cooperation and social awareness that acts locally with communities to promote sustainable social change through improving the living conditions of vulnerable populations, especially children, and focus on the causes poverty and inequality.