Des d’ara als càterings de Fundació Futur els nostres cafès són responsables (acreditat per UTZ Certified el programa mundial de certificació que controla la producció global del cafè responsable).

Utilitzem les càpsules biodegradables de Cafès Novell. Aquestes càpsules no requereixen de cap tractament especial, ja que la seva composició de polímers naturals no derivats del petroli, no contenen metalls pesants com passa amb altres sistemes que existeixen al mercat.

Les nostres càpsules són biodegradables en totes les condicions de desfet.Desde ahora en los caterings de Fundació Futur nuestros cafés son responsables (acreditado por UTZ Certified el programa mundial de certificación que controla la producción global del café responsable).

Utilizamos las cápsulas biodegradables de Cafés Novell. Estas cápsulas no requieren de ningún tratamiento especial, ya que su composición de polímeros naturales no derivados del petróleo, no contienen metales pesados como ocurre con otros sistemas que existen en el mercado.

Nuestras cápsulas son biodegradables en todas las condiciones de deshecho.From now Fundacio Futur’s catering uses responsible coffee (certified by UTZ Certified global certification program that controls the global production of coffee responsible).

We use Cafès Novell’s biodegradable capsules. These capsules do not require any special treatment, because its composition is not natural polymers derived from petroleum, do not contain heavy metals as with other systems on the market.

Our capsules are biodegradable in all conditions undone.