1El 31 de juliol d’enguany, la nostra cooperativa +MES. Eficiència Social, s’ha unit a Fundació Futur en col·laboració estratègica amb el Grup SENFO, per liderar a Catalunya un projecte d’alimentació saludable que estigui a l’abast de la base de la piràmide social del nostre país.

Son moltes les iniciatives que en aquest sentit hem endegant aquests últims anys: compra directe a productors de productes ecològics, implementació de menús rics en proteïna vegetal, molta presència de productes de proximitat i ecològics. I a la vegada programes per evitar el malbaratament alimentari, destinant els aliments que no han entrat a la nostra cadena de distribució, a persones amb risc d’exclusió social. El cas més emblemàtic és el programa RECOOPEREM del Consell Comarcal del Vallès Occidental.

Un dels elements més estratègics per assolir una alimentació saludable, és l’increment significatiu de consum de proteïna vegetal. L’OMS ja fa anys que clama per que signifiqui un 50% de la nostra ingesta de proteïna.

Avui sabem que no només es tracta d’un tema de salut, que també, sinó que és el futur per poder atendre adequadament les necessitats alimentàries del conjunt de la humanitat, amb una alimentació sostenible amb el medi ambient. Només per posar un exemple: Amb l’espai dedicat a cultivar alfals per alimentar una vaca, podríem produir set vegades més de proteïna vegetal: llegums+cereals. És a dir, produiriem set vegades mes de proteïna i en condicions més saludables, sobretot tenint en compte els engreixos intensius habituals a la ramaderia i conseqüències pernicioses com els purins. Projectes com el de l’Ajuntament de Mollet del Vallès amb l’Ajuntament suec de Södertälje, amb l’estratègia “Diet for a Green Planet”, van en aquesta direcció.

Ara, amb FUNDACIÓ FUTUR-SENFO, ens integrem a un Grup amb musculatura financera, líder en l’alimentació de proximitat i en la inserció al mercat laboral de persones amb risc d’exclusió i això ens permet un nivell de sinèrgia suficient per fer possible a curt terme un LABORATORI D’APLICACIONS DE PROTEïNA VEGETAL, amb col·laboració amb administracions interessades, universitats i diverses entitats del mon de l’alimentació.

Aquest projecte de Recerca, Investigació, Desenvolupament i Innovació, orientat a la base de la piràmide social, permetrà que el canvi de paradigma alimentari que ja estem vivint, arribi al conjunt de la població i la nostra unió demostra que projectes empresarials amb fort impacte social, estem cridats a liderar el canvi de paradigma en benefici de la majoria.

Joan Costa i Borràs

[:es]1El 31 de julio de este año, nuestra cooperativa + MES. Eficiencia Social, se ha unido a Fundació Futur en colaboración estratégica con el Grupo SENFO, para liderar en Cataluña un proyecto de alimentación saludable que esté al alcance de la base de la pirámide social de nuestro país.

Son muchas las iniciativas que en este sentido hemos emprendido estos últimos años: compra directa a productores de productos ecológicos, implementación de menús ricos en proteína vegetal, mucha presencia de productos de proximidad y ecológicos. Y a la vez programas para evitar el despilfarro alimentario, destinando los alimentos que no han entrado en nuestra cadena de distribución, a personas con riesgo de exclusión social. El caso más emblemático es el programa RECOOPEREM del Consejo Comarcal del Vallès Occidental.

Uno de los elementos más estratégicos para lograr una alimentación saludable, es el incremento significativo de consumo de proteína vegetal. La OMS ya hace años que clama por que signifique un 50% de nuestra ingesta de proteína.

Hoy sabemos que no sólo se trata de un tema de salud, que también, sino que es el futuro para poder atender adecuadamente las necesidades alimenticias del conjunto de la humanidad, con una alimentación sostenible con el medio ambiente. Sólo por poner un ejemplo: Con el espacio dedicado a cultivar alfalfa para alimentar una vaca, podríamos producir siete veces más de proteína vegetal: legumbres + cereales. Es decir, produciríamos siete veces más de proteína y en condiciones más saludables, sobre todo teniendo en cuenta los engordes intensivos habituales en la ganadería y consecuencias perniciosas como los purines. Proyectos como el del Ayuntamiento de Mollet del Vallés con el Ayuntamiento sueco de Södertälje, con la estrategia “Diet for a Green Planet”, van en esta dirección.

Ahora, con FUNDACIÓ FUTUR-SENFO, nos integramos a un Grupo con musculatura financiera, líder en la alimentación de proximidad y en la inserción en el mercado laboral de personas con riesgo de exclusión y esto nos permite un nivel de sinergia suficiente para hacer posible a corto plazo un LABORATORIO DE APLICACIONES DE PROTEÍNA VEGETAL, en colaboración con administraciones interesadas, universidades y diversas entidades del mundo de la alimentación.

Este proyecto de Búsqueda, Investigación, Desarrollo e Innovación, orientado a la base de la pirámide social, permitirá que el cambio de paradigma alimentario que ya estamos viviendo, llegue al conjunto de la población y nuestra unión demuestra que proyectos empresariales con fuerte impacto social , estamos llamados a liderar el cambio de paradigma en beneficio de la mayoría.

Joan Costa y Borrás